Πλέγμα Εκπαιδευτική

2108256865

ΝΕΟ Voucher 1.000€ για ανέργους

logo anergon 2024
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΟ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε αίτηση ενδιαφέροντος.
 

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ ηλικίας άνω των 18 ετών.

  • Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Όσοι έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Οι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η κατάρτιση θα είναι διάρκειας 200 ωρών και οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» γνώσεις και δεξιότητες.

Στους καταρτιζόμενους θα παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα έχει συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε προγράμματος και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • 70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση.
  • 70 ώρες με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση).
  • 60 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί μέσω εξετάσεων από Ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα είναι 1.000€ (5€/ώρα κατάρτισης).

Επικοινωνήστε μαζί μας:

2108256865-6

[email protected]

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.e-plegma.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

Δηλώνω οτι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.