Πλέγμα ΚΔΒΜ

banner για Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανυψωτικών Κλαρκ

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανυψωτικών μηχανημάτων Κλαρκ

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων).

H δράση αφορά

 

α) Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 12 ωρών και
β) Πρακτική άσκηση (διά ζώσης εκπαίδευση) διάρκειας 60 ωρών.
Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων φορέων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον

Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι

 

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

β) είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας από το εξωτερικό

γ) είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν στο ΚΔΒΜ:

α) αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
β) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για πολίτες εκτός Ε.Ε. και άδειας παραμονής ή εργασίας),
γ) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών,
δ) φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας,
ε) πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο φορέα, για αρτιμέλεια (από παθολόγο ή ορθοπεδικό ή γενικό γιατρό), για ακοή (από ΩΡΛ) και για όραση (από οφθαλμίατρο),
στ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1983 στην οποία δηλώνεται: i) ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά / στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, ii) η οικεία τους Περιφέρεια, ήτοι η Περιφέρεια στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης ή μόνιμης διαμονής τους.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Όνοματεπώνυμο

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.e-plegma.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

Δηλώνω οτι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.
Scroll to Top