Πλέγμα Εκπαιδευτική

2108256865
2102116420

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης Εργαζομένων

Δείτε εδώ οδηγίες επιλογής προγράμματος κατάρτισης στο φορέα μας εδόσον είστε δικαιούχος στο voucher εργαζομένων.

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης για εργαζομένους  στα πλαίσια της Δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913», των «Προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Το πρόγραμμα θα αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω Φορέων Πιστοποίησης.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και έπειτα).

Εκπαιδευτικό Επίδομα & Πιστοποίηση

  • Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται στα 5 €/ώρα κατάρτισης, δηλαδή 400€.
  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί τόσο με δια ζώσης εκπαίδευση (12 ώρες κατάρτισης), όσο και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση(μέσω zoom) και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Αντικείμενα κατάρτισης

  1. Βασικές δεξιότητες σε χρήση ΗΥ (Word, Excel, Internet)

  2. Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων – Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων

  3. Digital marketing and online branding

  4. Διαχείριση Συγκρούσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον Διοίκηση Επιχειρήσεων

  5. Γραμματέας Διοίκησης

 
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζομένων και να συμμετέχει στο παρόν έργο θα πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των εργαζομένων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής.

 

2. Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει, μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο της επιλογής του.
• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
• Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
• Υπεύθυνη Δήλωση μέσω https://www.gov.gr/, στην οποία θα δηλώνει ότι:
α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
• Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2108256685.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

–  Οι περίοδος αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί για τον Α’ κύκλο