ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
ΝΕΟ VOUCHER 29 - 64 2016
­ ­ ­ ­­­ ­

­ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΕΟ: Αναρτήθηκε την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου η επίσημη πρόσκληση του προγράμματος Voucher 29 - 64 με τίτλο  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»­. Κατεβάστε την επίσημη πρόσκλη­ση ­εδώ

Σύμφωνα με την πρόσκληση το πρόγραμμα θα αφορά 23.000 ανέργους ηλικίας από 29 έω­ς 64 ετών. ­­­

­ ­ ­ ­­­­

Για την επιλογή των ωφελουμένων θα δημιουργηθεί εδικό μητρώο στο οποίο θα έχουν δικαίωμα Αίτησης Συμμετοχής όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Όσοι είναι «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει πριν το 1980 και τριτιτάξιου γυμνασίου για όσους έχουν αποφοιτήσει μετά το 1981)
 • Να είναι Γεννηθείς από 1/1/1953 έως 31/12/1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Β. Όσοι είναι «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ» θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή πτυχιούχοι τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ ή ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών. Για τα περιπτώσεις των ισοδυνάμων/ισότιμων τίτλων ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα πρέπει οι τίτλοι να έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ή να κατέχονται βεβαιώσεις περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων.
 • Να είναι Γεννηθείς από 1/1/1953 έως 31/12/1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

­Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρακτική άσκηση 500 ωρών  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 59 διαφορετικών ειδικοτήτων, που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

 • ­Εμπόριο­
 • Logistics
 • ­Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 • Τρόφιμα-Ποτά­
 • Ενέργεια
 • Βιομηχανία
 • Αγροτικός Τομέας

­­Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (θεωρίας & πρακτικής) δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες όπου έγινε η πακτική εξάσκηση, εφ΄όσον το επ­ιθυμούν, να προσλάβουν άτομα με δυνατότητα επιχορήγησης διαμέσου άλλης δράσης του υπουργείου εργασίας.

­

Το συνολικό επίδομα θα ανέλθει συνολικά στα ­2.600 €* όπου:

 • ­Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτι­ζόμενο ανέρχεται στα 600 €
 • ­Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται στα 2.000 €­

*στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με μοριοδ­ότηση, με ανώτατο όριο μορίων τα 120.

Υπολογίστε τα μόριά σας και συμπληρώστε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ­

­

­Επιπλέον πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και εταιρείες που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης εδώ

Δικαιολογητικ­ά Συμμετοχής στο πρόγραμμα:

­

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομήσουν σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ
 • Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας Φορολογικού Έτους 2015
 • Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής ή άλλης Τράπεζας
 • Υ/Δ ότι δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
 • Υ/Δ ότι δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ κατά το τελευταίο 2μηνο πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση.

Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενης εργασιακής εμπειρρίας οφείλουν να προσκομιστού επιπλέον των ανωτέρω ορισμένα από τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Για μισθωτούς δημοσίου τομέα: Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια εμπειρίας
 • Για δικαιολογητικά που αποδεικνύουν εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση ύπαρξης Αναπηρίας (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) οφείλουν να προσκομιστού επιπλέον:

 • κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ
 • ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.

Σε περίπτωση Ύπαρξης Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα ακόλουθα:

 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • και ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.­

­Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ­πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας
Υπεύθυνες Προγράμματος: κ. Ανδριανοπούλου και κ. Κοτσίφη
Τηλέφωνα: 210 2116420 - 21

­