ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Eπιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στον τομέα του Πολιτισμού

Πηγή: http://www.prosonolotahos.gr/default.asp?pid=7&lang=1&pageID=13&pttl=4&pcatID=2

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 16.600.000 και αφορά στην επιχορήγηση 2.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών στον τομέα του Πολιτισμού

Στόχος προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των ανέργων 18-60 ετών, που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα του πολιτισμού.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Χρηματοδοτούνται, ενδεικτικά, οι εξής κατηγορίες επιχειρήσεων: μουσική, βιβλίο, θέατρο, χορός, ζωγραφική, γλυπτική, ξυλογλυπτική, αγιογραφία, μεταλλοτεχνία, γραφικές τέχνες, φωτογραφία, οπτικοακουστικά, κινηματογράφος, πολυμέσα, πολιτιστικός τουρισμός.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες μετά την υπαγωγή του ανέργου στο πρόγραμμα και προϋποθέτει την έναρξη αυτοτελούς δραστηριότητας.

Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν
Οι εγγεγραμμένοι για 1 τουλάχιστον μήνα, στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-60 ετών, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα
Κάθε ενδιαφερόμενος για να ενταχθεί στο πρόγραμμα χρειάζεται να πληροί τις εξής προϋποθέσεις

 • Να είστε άνεργος για ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
 • Να έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης από εργασιακό σύμβουλο της Τοπικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ της περιοχής σας.
 • Να υποβάλετε εμπρόθεσμα τυποποιημένη "αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα στην Υπηρεσία Απασχόλησης που είστε εγγεγραμμένος. (Στην αίτηση θα περιγράφετε το σχέδιο ανέργου για δημιουργία επιχείρησης, θα αναγράφεται ο τόπος λειτουργίας της επιχείρησης και η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ ενώ θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι:  1. Διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και το ατομικό φορολογητέο εισόδημά του για το 2001 δεν υπερβαίνει τα 14.500 ?.
  2. Έχει εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.)
 • Να διαθέτετε τα νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματος σας.
 • Να προκύψει θετική αξιολόγηση, βάσει εγκεκριμένου συστήματος μοριοδότησης, από τον ΟΑΕΔ.

Ποιοιεξαιρούνται
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

 • Επιχειρηματικές δραστηριότητες που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κάντρα διασκέσκεδασης, κλπ)
 • Όσοι έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου.
  Ποσό επιχορήγησης


Το ποσό της επιχορήγησης καθορίζεται στα  8.300, από τα οποία 4.000 καταβάλλονται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, τα υπόλοιπα  4.000 σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, καταβαλλόμενες στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του ανέργου στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα  300 μετά την παρέλευση 18μηνου από την υπαγωγή στο πρόγραμμα και μετά από την αξιολόγηση για τη διατήρηση της επιχείρησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και χρόνος υλοποίησης
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ανέργους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που είναι εγγεγραμένοι.

Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών δίνονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης www.oaed.gr