ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Ενίσχυση Ανέργων για τη δημιουργία προσωπικών και εταιρικών επιχειρήσεων στους τομείς του πολιτισμού & του περιβάλλοντος

Πηγή: http://www.prosonolotahos.gr/default.asp?pid=7&lang=1&pageID=33&pttl=4&pcatID=2

Στόχος Προγράμματος
Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των ανέργων 18-64 ετών, που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά, χρηματοδοτούνται, οι εξής κατηγορίες επιχειρήσεων: μουσική, βιβλίο, θέατρο, χορός, ζωγραφική, γλυπτική, ξυλογλυπτική, αγιογραφία, μεταλλοτεχνία, γραφικές τέχνες, φωτογραφία, οπτικοακουστικά, κινηματογράφος, πολυμέσα, πολιτιστικός τουρισμός, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βιολογικός καθαρισμός, αναπλάσεις χώρων, αναδασώσεις, συντήρηση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, καθαριότητα εξωτερικών χώρων κ.ά.

Ομάδα-στόχος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους, ηλικίας 18-64 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι, στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Προϋποθέσεις και διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα
Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, ο/η υποψήφιος/α απαιτείται να πληροί τις εξής προϋποθέσεις :

 • Να διαθέτει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς σας.
 • Να έχει ακολουθήσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης από εργασιακό σύμβουλο της Τοπικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ της περιοχής του.
 • Να υπάρχουν κενές θέσεις ανά Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας θα λειτουργήσει η επιχείρηση και στον τομέα που επιθυμεί να υπαχθεί (Πολιτισμός ή Περιβάλλον).
 • Να προβεί σε έναρξη της δραστηριότητας.
 • Να υποβάλει εμπρόθεσμα τυποποιημένη "Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα στην Υπηρεσία Απασχόλησης της περιοχής που λειτουργεί η επιχείρηση. Τόπος Λειτουργίας νοείται κατ΄ αρχήν η έδρα της επιχείρησης και σε ειδικές περιπτώσεις (πχ πλανόδιες επιχειρήσεις) θα υποδεικνύεται συγκεκριμένος χώρος εγκατάστασής της. Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, η επιχείρηση πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την Υπηρεσία. Η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία θα προκύπτουν :
  1. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
  2. Η εκπλήρωση ή νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  3. Η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος η οποία πρέπει να έπεται της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά να είναι μετά την 01/05/2004 και το αντικείμενο της δραστηριότητας
  4. Το αντικείμενο της δραστηριότητας
 • Να διαθέτει τα νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματος και τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Να προκύψει θετική αξιολόγηση, βάσει του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή του Ο.Α.Ε.Δ

Εξαιρέσεις
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

 • Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
 • Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, κυλικεία, καφενεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. -  6 π.μ.)., καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.ά.) και γενικότερα δραστηριότητες που δε συνιστούν πολιτισμό αλλά διασκέδαση.
 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
 • Όσοι ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με δραστηριότητα όμοια (ή στον ίδιο χώρο) με αυτή που είχε επιχείρηση η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο εξ αίματος ή αγχιστείας Α΄ Βαθμού ή οι σύζυγοί τους κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησης τους στη Δ.Ο.Υ., εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ο προηγούμενος ιδιοκτήτης συνταξιοδοτήθηκε ή απεβίωσε.
  Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση κατά τους έξι (6) μήνες πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., καθώς και αυτοί που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν, ανεξάρτητα χρονικής περιόδου είτε από το γενικό Πρόγραμμα των Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών είτε από αντίστοιχο εξειδικευμένο Πρόγραμμα (στον τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος κ.λπ.).
 • Σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων στις οποίες σύμφωνα με τους συνήθεις όρους λειτουργίας της πολιτιστικής αγοράς η απασχόληση είναι διαλείπουσα, η παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών ή η δημιουργία πολιτιστικών αγαθών από την επιχορηγούμενη επιχείρηση μπορεί να διακοπεί μέχρι τρεις (3) μήνες χωρίς την αντίστοιχη διακοπή της επιχορήγησης. Η περίοδος αυτή διακοπής δεν μπορεί να είναι στους πρώτους έξι (6) μήνες λειτουργίας της επιχείρησης με εξαίρεση τις θεατρικές επιχειρήσεις. Για τη χρήση αυτής της δυνατότητας οι ΝΕΕ οφείλουν να ενημερώνουν τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την διακοπή. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται ισόχρονη παράταση του Προγράμματος και των προθεσμιών του.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς υπαγωγής στο πρόγραμμα βρίσκονται στο πληροφοριακό έντυπο του προγράμματος το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/Pages/SN_297.pg

Ποσό επιχορήγησης
Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες μετά την υπαγωγή του ανέργου στο πρόγραμμα και προϋποθέτει την έναρξη αυτοτελούς δραστηριότητας.
Το ποσό της επιχορήγησης καθορίζεται στα 9.000, από τα οποία 3.000 καταβάλλονται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, τα υπόλοιπα 6.000 σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, καταβαλλόμενες στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του ανέργου στο πρόγραμμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ανέργους στις υπηρεσίες και τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ που είναι εγγεγραμμένοι, από 10/12/2004 έως 31/08/2006 και μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός ο εγκεκριμένος αριθμός θέσεων.

Πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών δίνονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης. Το αναλυτικό πληροφοριακό έντυπο καθώς και τα έντυπα υπαγωγής στο πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/Pages/SN_297.pg