ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2010-11 και της στρατηγικής του για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, θα διοργανώσει σε συνεργασία με την ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, επιδοτούμενα σεμινάρια για τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων μελών  του στις εξής θεματικές ενότητες:
Διεξαγωγή εξετάσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

Διεξαγωγή εξετάσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3/10/2012 και 4/10/2012

Ώρες διεξαγωγής: 10:00 - 13:00 και 14:00 - 17:00

Τίτλος πιστοποίησης "Basic IT core"

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την i-skilsΕπιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους έως 29 ετών (με το σύστημα Voucher)
­­

2

­Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπι­νου Δυναμικού. ­­

 

Σκοπός τη­ς ­δράσης εί­ναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά ν­έων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτιση­ς και πρακτι­κής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η δράση διασφαλίζε­ι τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Δράση περιλαμβάνει, μέσω χορήγησης voucher τα εξής:

    ­
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης

Ωφελούμενοι:

Επιχειρήσεις

  Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών,

  Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Σύνολο Ωφελουμένων: 35.000 άνεργοι νέοι έως 29 ετών

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, εκτός του Τουρισμού

ΟΦΕΛΗ

  Κατάρτιση 80 ωρών, σύμφωνα με επιλογή του/της και σε συνάφεια με επαγγελματικές προτιμήσεις, με εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 €.

  Απασχόληση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα διάρκειας 5 μηνών με επιπλέον των ανωτέρω αμοιβή:

  2.300,00 € για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ &

  2.000,00 € για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  Ιατροφαρμακευτική κάλυψη

  Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης

  Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης, με μερική επιδότηση.

ΟΦΕΛΗ

  Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος

Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση και όχι από την επιχείρηση

  Χωρίς κανένα περιορισμό για συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα

  Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος (14 μήνες x 300,00 €), για τις επιχειρήσεις που μετά την πάροδο των 5 μηνών, επιθυμούν (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) να συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση ( αφορά σε καινούργιο πρόγραμμα που πρόκειται να προκηρυχθεί)

­ ­­­

 Φόρμα συμμετοχής επιχείρησης Αθήνα, εδώ.
 Φόρμα συμμετοχής ωφελούμενου Αθήνα, εδώ.
 Φόρμα συμμετοχής επιχείρησης Έυβοιας, εδώ.
 Φόρμα συμμετοχής ωφελούμενου Έυβοιας, εδώ.


Πληροφορίες: ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
- Κ. Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, Τηλ.210-2116420 & 21, Fax: 210-8215392, voucher@plegma.gr.
- Ταμυναίων 63  Αλιβέρι, Τηλ.2223029740, Fax: 2223025109, plegaliv@otenet.gr­.

Το επιδοτούμενο Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και εργαζομένων» και επιχειρεί την κατάρτιση του προσωπικού σε διαθρωτικές αλλαγές, προκειμένου να επιτευχθεί η ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)», που στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.­­

Ο συνολικός προϋπολογισμο­ύ της δράσης ανέρχεται σε 15.600.000 €, και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) με πόρους της Ελλάδας και της ­Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

­

Νέο πρόγραμμα Voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους από 25 έως 29 ετών) έχει ήδη προκηρυχθεί με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 15/09/2014.­

­ ­­
­ ­

­Νέο πρόγρα­μμα Voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους από 18 έως 24 ετών) έχει ήδη προκηρυχθεί με καταληκτική ημερομηνία το Σάββατο 20/09/2014.

­
­ ­ ­ ­­­ ­

­ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΕΟ: Αναρτήθηκε την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου η επίσημη πρόσκληση του προγράμματος Voucher 29 - 64 με τίτλο  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»­. Κατεβάστε την επίσημη πρόσκλη­ση ­εδώ

Σύμφωνα με την πρόσκληση το πρόγραμμα θα αφορά 23.000 ανέργους ηλικίας από 29 έω­ς 64 ετών. ­­­

­ ­ ­

­Τ­ο επιδοτούμενο πρόγραμμα ”Κατάρτιση,πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών” αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, για την ειδικότητα «Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)»,ώστε να ενταχθούν/επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον δυναμικό κλάδο ΤΠΕ.

­

­Ανα­κοινώθηκε στις 02/04/2020, με άμεση εφαρμογή από το Υπου­ργείο Εργασίας το:

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

με επιδότη­ση 600 ευρώ ανά ωφελούμενο

­­covid_bannerΣκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλείαγια την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων.Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότεραθέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακούπεριβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

­