Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης Ανέργων 18 - 24 ετών για την ειδικότητα
Web & Mobile apps Specialist


Κερδίστε γνώση, εργασιακή εμπειρία και χρήματα με συνολικό επίδομα 1.471,60 € μικτά
(όπου συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφρές και κρατήσεις)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Το επιδοτούμενο πρόγραμμα αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, για την ειδικότητα «Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)»,με σκοπό την ένταξη/επανένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας, και συγκεκριμενα στον δυναμικό και αναπτυσόμενο κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η συνολική διάρκεια κατάρτισης & πρακτικής είναι 380 ώρες
(120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:
Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών.


ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ


Το ­εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 €
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 € ανά ώρα
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).­

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1.471,60 € μικτά

(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής των ωφελουμένων έχει αρχίσει από 13/3/2017 και λήγει την 7/4/2017 και ώρα 17:00:00.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κωστή Παλαμά 6 - 8, 11141, Άνω Πατήσια Αθήνα (5ος όροφος).
Τηλ.: 210 2116420 - 21 | Fax: 210 8215392 | Email: plegmaed@plegma.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι που πληρούν τις 6 παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι από 18 εως 24

Να έχουν γεννηθεί από 01.05.1992 μέχρι και 30.04.1999.

Εγγεγραμένοι στα Μητρώα ΟΑΕΔ

Να είνα­ι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής ή Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Να μην σπουδάζουν

Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Διαδικασία Εξατομικευμένης Παρέμβασης

Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης*

Μη συμετοχή σε άλλα προγράμματα

Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο

* Η συμπλήρωση του τυποποιημένου έντυπου/φόρμας εξατομικευμένης παρέμβασης και η συμφωνία στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, θα πρέπει να έχουν γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή πριν τις 07.04.2017.

Αίτηση συμμετοχής για την ειδικότητα
«Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
(Web & Mobile apps Specialist)»


Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής .
Προτείνεται τα στοιχεία που εισάγετε να είναι με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
Τα στοιχεία με * είναι απαραίτητα και πρέπει να συμπληρωθούν για να αποσταλεί η ηλεκτρονική αίτηση

Στοιχεία για την Αίτησή σας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Εκτώς από την συμπλήρωση της παραπάνω Άίτησης συμμετοχής, θα πρέπει μέχρι τις 07.04.2017 να προσκομιστούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/ Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση
 • Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας
  (Δείτε τα βήματα για την έκδοση της κάρτας στις παρακάτω εικόνες)
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  Κατεβάστε και συμπληρώστε το σχετικό πρότυπο εδώ download
 • Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (πριν από 07.04.2017)
  * αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής δηλαδή πρίν τις 07.04.2017). Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλλει ΥΔ στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
  (Δείτε την εικόνα παρακάτω για περισσοτερες λεπτομέρειες.) και κατεβάστε και συμπληρώστε την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση εδώ download - σας συμβουλεύουμε να την συμπληρώνρτε πάντα - εφόσον υπάρχει η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης

ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κωστή Παλαμά 6-8, 11141, Αθήνα
Τ: 210 2116420 - 21
F: 210 8215392
E: plegmaed@plegma.gr
W: www.e-plegma.gr