NEO ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2014, ανέργων νέων από 25 έως 29 ετών.

Νέο πρόγραμμα Voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους από 25 έως 29 ετών) έχει ήδη προκηρυχθεί με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 15/09/2014.­

­ ­­ ­­­

­­­­­­Σύμφωνα με την­ πρόσκληση* θα αφορά σε 30.000 ωφελούμενους άνεργους γεννηθέντες α­πό την 01/01/1985 έως την 31/12/1989 εκ των οποίων 12.000 θα είναι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ, και 18.000 θα­ είναι άνεργοι νέοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.­

­

Τ­ο πρόγραμμα (σύμφωνα πάντ­α με την πρόσκληση*) περιλαμβάνει:

- Παρακολούθη­ση εξειδικευμένου προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, για την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων
- 450 ώρες σε αμειβόμενη θέση πρακτικής άσκησης (υλοποιημένη σε χρονικό διάστημα το πολύ 6 μηνών), η οποία θα ταιριάζει στα προσόντα και στις επιθυμίες σας, σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα. Η πρακτική θα γίνει σε 2 φάσεις: α’ φάση 200 ώρες που αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον και β’ φάση 250 ώρες που αφορούν στις δεξιότητες που συνδέονται με την θέση πρακτικής άσκησης
- Υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση, για την προετοιμασία της ένταξής σας στο νέο εργασιακό περιβάλλον.


Παροχές προγράμματος για όλους τους ωφελούμενους:

  ­

   • ­Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται σε:
  • ­2.550 € για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (480 € για την θεωρητική κατάρτιση, 920 € για την α’ φάση της πρακτικής και 1.150 € για την β’ φάση της πρακτικής)
  • 2.280 € για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (480 € για την θεωρητική κατάρτιση, 80­0 € για την α’ φάση της πρακτικής και 1000 € για την β’ φάση της πρακτικής).

   • Διατροφή (καφές, σάντουιτς, χυμός)
   • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή σε tablet για κάθε καταρτιζόμενο

­

 

Μετά την πρακτική άσκηση, η επιχείρηση αξιολογώντας την πορεία και τις ικανότητές σας, ενδέχεται να σας προτείνει τη συνέχιση της συνεργασία σας.

* μπορείτε να την δείτε ­­εδώ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις 2 κατηγορίες είναι:

i. Η αίτηση συμμετοχής (πρέπει να γίνει μέχρι της 15/09/2014 εδώ).

ii. Tα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω (υποβάλλονται πριν από την υπογραφή της σύμβασης από τον Καταρτιζόμενο προς τον Πάροχο Κατάρτισης – μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων).

Α. για την ομάδα ωφελουμένων «απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ»:

- Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ, αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
- Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ό οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
- Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (μεταξύ Καταρτιζόμενου, Πάροχου Κατάρτισης και Επιχείρησης)
- Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
- Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές

­

B. για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας

- Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ό/και τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ό οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
- Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (μεταξύ Καταρτιζόμενου, Πάροχου Κατάρτισης και Επιχείρησης)
- Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
- Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές

­

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

­

Οι άνεργοι που υποβάλουν αίτηση μοριοδοτούνται σύμφωνα με 3 ομάδες κριτηρίων (διάρκεια ανεργίας, ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα έτους 2013 (οικονομικό 2014) και ανάλογα με το αν συμμετείχαν στο παρελθόν σ­ε αντίστοιχα προγράμματα voucher με μέγιστο αριθμό μορίων τα 90.

Αν θέλετε υπολογίστε τα μόρια σας­ εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 80 ΩΡΩΝ

Ενδεικτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών. Το περιεχόμενο της κάθε ενότητας θα εξειδικευτεί ανάλογα με το επίπεδο και την κατεύθυνση σπουδών των καταρτιζομένων του κάθε τμήματος όπως και των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης­

­

 α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα ΑΕΙ-ΤΕΙ, ΩΡΕΣ
­ ­Τμήμα Λυκείου-ΙΕΚ, ΩΡΕΣ
 1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 3
 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 5 3
 3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 5
 4 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 21 21
 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 18 12
 6 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 6 3
 7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 12 18
 8 ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ( ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ) ΟΡΟΛΟΓΙΑ 6 12
 9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) 6 3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
 8080­
 ­